Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

SVEUČILIŠNI SAVJET

Sveučilišni savjet je tijelo koje brine o ostvarivanju djelatnosti Sveučilišta prema aktu o osnivanju i Statutu. Posebice brine o razvoju Sveučilišta u njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, sukladno Statutu Sveučilišta.

Sveučilišni savjet nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta, posebice zakonitosti njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te radi i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

ČLANOVI:

Iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnim ili umjetničko-nastavnim zvanjima:

  1. Prof. dr. sc. Marinko Škare
  2. Izv. prof. dr. sc. Moira Kostić Bobanović
  3. Izv. prof. dr. sc. Elvi Piršl
  4. Doc. dr. sc. Iva Blažević
  5. Doc. art. Laura Čuperjani

Iz redova studenata:

  • Martina Jembrišak

 

 

Dokumenti