Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

dr. sc. Neva Slani

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 
Tel: 377 - 545
E-pošta: neva.slani(at)gmail.com

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Neva Slani

ZVANJE: viši asistent

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 2. siječnja 2014.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička logika i računarstvo

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Neva Slani rođena je 6. lipnja 1977. u Rijeci. Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Rijeci, smjer profesor matematike i informatike. Magistrirala je 2004. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu obranila je 18. veljače 2009. doktorsku disertaciju naslova Secure Open Networks, izrađenu pod vodstvom dr. sc. Francisca Martinsa i prof. dr. sc. Zvonimira Šikića, a za studijskog boravka na Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Departamento de Informática u Lisabonu. Od 2000. do 2011. godine bila je zaposlena na Katedri za matematiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od listopada 2011. do kolovoza 2012. radila je na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Od siječnja 2013. u svojstvu asistenta zaposlena je pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli. Honorarno je izvodila nastavu na Građevinskom fakultetu u Rijeci, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, specijalističkom studiju na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu te Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (Formalne metode računarstva, www.fsb.hr/~nslani/fm).

KOLEGIJI:

  1. Uvod u matematiku
  2. Skupovi brojeva
  3. Elementarne funkcije
  4. Elementarna geometrija
  5. Metodika nastave matematike 1
  6. Metodika nastave matematike 2
  7. Metodika nastave matematike 3