Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić

Klara Buršić-Matijašić, rođena je 6. srpnja 1959. godine u Puli. Nakon završene gimnazije 1977. upisuje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1981. diplomira Drugi A predmet Talijanski jezik i književnost, a 1982. Prvi A predmet Arheologiju, čime je stekla diplomu profesora arheologije i talijanskog jezika i književnosti.
Od 1981. do 2001. radi u Arheološkom muzeju Istre u Puli gdje se posvećuje raznim temama, no primarni djelokrug rada jest brončano doba Istre. Pored  prikupljanja topografskih podataka i arheološke građe terenskim rekognosciranjima i reambulacijom Istre, sudjeluje na sustavnim i zaštitnim istraživanjima (Istra, Zadar, otok Vis). Pored zapaženog pedagoškog rada, kao autor i koautor sudjeluje u postavljanju više izložbi i pripremi kataloga. Svojim priopćenjima prisutna je na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, a rezultate stručnog i znanstvenog rada objavljuje u časopisima u Istri, Hrvatskoj kao i u inozemstvu. Godine 1985. boravi na studijskom usavršavanju u Rimu (Ecole Francaise de Rome).
Godine 1997. obranila je magistarski rad, a 2001. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stječe  titulu doktora znanosti obranom rada pod naslovom “Prapovijesne gradine Istre, topografija, tipologija i kronologija”. 
Od akademske godine 1994./1995. sudjeluje u nastavi Filozofskog fakulteta u Puli, a kao vanjski suradnik od akademske godine 1998./1999. nastavu održava i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Godine 2003. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2008. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 27. ožujka 2013. potvrdio je prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija. U sklopu nastave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Odjela za humanističke znanosti, Odsjeka za povijest, održava nastavu kolegija prapovijest i starije povijesti. Od 2007. predstojnica je Katedre za staru povijest, a od 2009. i predstojnica Odsjeka za povijest Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Glavna je urednica znanstvenog časopisa Tabula.
Uz pedagoški rad bavi se starom poviješću Istre iz čega je napisala nekoliko knjiga i stotinjak znanstveno-stručnih radova.

 

IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE

Knjige

Antička Pula s okolicom (koautor R.Matijašić), Zavičajna naklada Žakan Juri, Pula, 1996.

Gradina Monkodonja, Tipološko statistička obrada keramičkih nalaza srednjobrončanodobne istarske gradine Monkodonja kod Rovinja /The Monkodonja Hillfort, A Typological and Statistical Analysis of Pottery Finds from the Middle Bronze Age Hillfort of Mokodonja near Rovinj/, Monografije i katalozi 9, Arheološki muzej Istre, Pula 1998.

Gradine Istre. Povijest prije povijesti, Povijest Istre VI., Zavičajna naknada Žakan Juri, Pula 2007.

Gradinska naselja, Gradine Istre u vremenu i prostoru, Leykam international, Zagreb 2008. (ISBN 978-953-7534-20-2)

Radovi

Prilog prethistorijskoj topografiji Buzeštine, Buzetski zbornik, 7-8, Buzet 1984., 235-245.

Gradina Vrčin u okviru brončanog doba Istre, Arheološki vestnik 39-40, Ljubljana 1988-1989., 475-494.

Clay Seals of Caput  Adriae /Glineni pečatniki na področju Caput Adriae/, Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji, XXI, Ljubljana 1993., 7-14.

La ceramica a striature in Istria, Atti della XXIX Riunione Scientifica, Preistoria e protostoria del Friuli-Venezia Giulia e dell'Istria, Firenze 1994, 247-260.

La ceramica del castelliere di Monte Orcino in Istria, International union of Prehistoric and Protohistorc Sciences, Proceedings of the XIII Congres, Vol. 4, Section 11, The Bronze Age in Europe and Mediterranean, Subsection: The Late Bronze Age (Urnenfield Age), Forlí 1998, 343-350.

Bedemi i ulazi istarskih gradina, Histria Antiqua 6/2001., Pula 2001., 171-181.

Gradinska toponimija Buzeštine, Buzetski zbornik 28, Buzet 2002., 11-19.

Škicini (Vodnjan) – Brončanodobni grob pod tumulom /Škicini (Vodnjan) – Bronzesäge  - zur Frühgeschichte eines Werkzeuges/,  Opuscula Archaeologica, vol. 27, Zagreb 2003., 171-187.

Rano naseljavanje južne Istre – Pećinovac kod Okreti, Histria antiqua, 11/2003., Pula 2003., 55-73.

La topografia dei castellieri 100 anni dopo, “Carlo Marchesetti e i castellieri 1903-2003”, a cura di Gino Bandelli e Emanuela Montagnari Kokelj, FONTI E STUDI PER LA STORIA DELLA VENEZIA GIULIA, Serie seconda: STUDI, vol. IX, Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze dell’Antichità “Leonardo Ferrero”, Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, EDITREG SRL, Trieste 2005, 371-389.

Kultura prehrane u blagovanja tijekom prapovijesti na istarskom području /Culture of Nutrition and Eating in Prehistory in Istria /, CEREALIA, OLEUM, VINUM…: KULTURA PREHRANE I BLAGOVANJA NA JADRANSKOM PROSTORU, Zbornik radova 3. istarskog povijesnog bijenala, Poreč 2009., 9-37.

Prapovijesne i antičke komunikacije sjeverozapadne Istre u rukopisima Alberta Puschija / Le comunicazioni preistoriche e romane nei manoscritti di Alberto Puschi, Histria Antiqua 17/2009., Pula 2009., 31-48.

Prapovijesna topografija Motovuna i okolice, Motovun – Povijest i sadašnjost, Mala biblioteka sv. 5, Zbornik radova sa znanstvenostručnog skupa Motovun – povijest i sadašnjost u povodu 1200. obljetnice prvog spomena Motovuna u pisanim izvorima, Motovun 18. prosinca 2004, Pazin 2010., 9-25.

Buzetski dani, “Buzetski zbornik” i arheologija Buzeštine, (koautor R. Matijašić), Buzetski zbornik 37, Buzet 2010., 23-48. 

Bale i keramički materijal iz palače Soardo-Bembo (istraživanje  2000. – 2003.) / Bale and the Pottery from the Soardo-Bembo Castle (Research  2000-2003), Opuscula archaeologica 34/2010., Zagreb 2010., 7-36.

Nalaz brončanih predmeta s otoka Krka / Bronze findinas from the island of Krk, Prilozi Instituta za arheologiju vol. 27/2010, Zagreb 2010., 73-82

„Prapovijest u radu i djelima Branka Fučića“, „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić”, Radovi Međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Malinska, Dubašnica, Otok Krk, 30. siječnja – 1. veljače 2009. godine  / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić”, Conference  papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), Malinska, Dubašnica, Island of Krk, 30 January – 1 february 2009, Malinska – Rijeka – Zagreb, 2011., 203-213.

Ne samo gradine, Histria Antiqua 20/2011, Pula 2011., 63-76.

Fianona. Dal castelliere preromano al porto romano, Atti e Memorie della Società  Istriana di Archeologia e Storia Patria, Volume CXI della Raccolta (LIX della Nuova Serie), Archeologia e urbanistica nelle città dell'Istria costiera, Atti della giornata internazionale di studio, Muggia, 26 marzo 2011, a cura di Annalisa Giovannini, Trieste 2011, 205-219.

Istra na prapovijesnim pomorskim putevima / L’Istria sulle rotte marittime preistoriche, Histria Antiqua 21/2012, Pula 2012., 203-214.

Neki aspekti naselja i nastambi u Istri u prapovijesti, Tabula 10, Pula 2012., 7-38.

Dal castelliere alla città, Esempi di passaggio da abitati preistorici a città classiche nell'Alto Adriatico, BAR S2419 2012: I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica edited by G. de Marinis, G. M. Fabrini, G. Paci, R. Perna e M. Silvestrini.