Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Izv. prof. dr. sc. Lina Pliško

E-adresa:  lplisko(pri)unipu.hr

Konzultacije: srijedom 10 .00 - 11 .00

Rođena je u Puli. Godine 1983. diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani Hrvatski ili srpski jezik i književnosti i Bibliotekarstvo, 1985. diplomirala  na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (sada Filozofskom) Hrvatski ili srpski jezik i književnosti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 26. veljače 1999., stekla akademski stupanj magistrice humanističkih znanosti obranivši radnju pod naslovom «Govor Barbanštine», a  5. prosinca 2003., na istome fakultetu, stekla  akademski stupanj doktorice humanističkih znanosti obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom «Hrvatska gramatika Francesca Marije Appendinija». U zvanje više asistenice birana je 9. rujna 2004.  U znanstveno-nastavno zvanje docentice birana je  6. travnja 2006., a u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 7. veljače 2012. Nositeljica je kolegija: Povijest hrvatskoga jezika, Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Dijalektologija hrvatskoga jezika, Čakavski idiomi u Istri, Starije hrvatsko jezikoslovlje, Povijesna gramatika hrvatskoga jezika i Dijalektologija hrvatskoga jezika: Terenska istraživanja. Svojim prilozima sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

"Za izuzetan doprinos u promicaju i promoviranju autohtonih tradicijskih i kulturnih vrijednosti Barbana i Barbanštine" 6. prosinca 2012. proglašena je počasnom građankom općine Barban.

 POPIS RADOVA

 KNJIGA

 • Govor Barbanštine, Filozofski fakultet u Puli, Pula, 2000.
 • Lina Pliško, David Mandić: Govori općine Ližnjan, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2011.

POGLAVLJE U KNJIZI

 • David Mandić, Lina Pliško: Govori općine Medulin, u: Monografija općine Medulin, Medulin, 2013., str. 430-441.
 • Lina Pliško, David Mandić: Govor Svetvinčenta, u: A tko to ide?, Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu (Minsk, 20. - 27. kolovoza 2013.), Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2013, str. 115-128.
 • Sanja Holjevac, Josip Lisac, Lina Pliško, Ivo Pranjković, Diana Stolac: Antologija djela iz 19. stoljeća, u: Povijest hrvatskoga jezika, 4. knj., Croatica, Zagreb,  2015., str. 616-711.

IZVORNI ZNANSTVENI RAD

 • Refleks praslavenskoga fonema /ě/ u mjesnim govorima Barbanštine, Tabula 1 (1999), Pula, Filozofski fakultet, str. 83–91.
 • Akcenatski sustav mjesnih govora Barbanštine, Koper, Annales, 16 (1999), str. 57–66.
 • Novija istraživanja mjesnih govora Barbanštine, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 9. do 11. studenoga 2000., Filozofski fakultet Rijeka, 2002., str. 385–395.
 • Hrvatsko-talijanski jezični doticaji u leksemima za vinogradarstvo u mjesnim govorima Barbanštine, Hrvatski dijalektološki zbornik,  knj. 12, HAZU, Zagreb, 2003., str. 49–62.
 • Fonološki i morfonološki opis mjesnoga govora Krnice, Čakavska rič, god. 30, br. 1-2, Split, siječanj-prosinac, 2003.,  str. 61–70.
 • Mjesni govor Nove Vasi – prilog poznavanju čakavskih idioma Poreštine, Fluminensia, god. 17., br. 1, Rijeka, 2005., str. 25–35.
 • Jezične značajke mjesnoga govora Orbanići, Croatica et Slavica Iadertina II., Zadar, 2006., str. 83–93.
 • Mjesni govor Hreljići, Zbornik u čast Ivi Lukežić,  Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka,  2007., str. 123-136.
 • Pliško, Lina, David Mandić: Dijalektološki povratak Marčani, Čakavska rič, god. 35, br. 2, srpanj – prosinac, Split, 2007., str. 323–338.
 • Deklinacija imenica u mjesnim govorima Barbanštine, Zadarski filološki dani 1., Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 20. i 21. svibnja 2005., Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar, 2007., str. 61–82.
 • Štakavsko-čakavski govori Tinjanštine - mjesni govor Hlistića, Croatica et Slavica Iadertina, br. 3, Zadar, 2007., str. 95-106.
 • Mjesni govor naselja Peruški - prilog opisu govora Marčanštine, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006., knj. 7,  Rijeka, 2008., str. 739-751.
 • Lina Pliško, Elvi Piršl: Bolonjski proces na pulskoj kroatistici, Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvškega slavističnega srečanja, ki je bil v Jeruzalemu v Slovenskih goricah, 13. - 14. junija 2008., Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2009., str. 93-103.
 • Jugozapadni istarski ili štakavsko-čakavski dijalekt u svjetlu Hrastina istraživanja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 15, HAZU, Zagreb, 2009. , str. 111-124.
 • Lina Pliško, David Mandić: Mjesni govor Kacane, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knj. 35, Zagreb, 2009., str. 201-215.
 • Lina Pliško, Tatjana Ljubešić: Novija istraživanja mjesnoga govora Kringe, Croatica et Slavica Iadertina, br. 5, Zadar, 2009., str. 97-105.  
 • Lina Pliško, Melani Ivetić: O govoru Butora, Fluminensia, god. 22, br. 2, Rijeka, 2010.,  str. 127-135.  
 • Novija istraživanja mjesnoga govora Ližnjana, Filologija, br. 55, Zagreb, 2010., str. 105-115.
 • Mjesni govor Loborike, Tabula, br. 9, 2011., str. 176-187.
 • Roverska čakavština u Peruškanki Vladimira Gagliardija, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 18, Zagreb, 2013., str. 255-268.
 • "Istročakavština" Orlićeva prijevoda Libra o Jobu, Croatica et Slavica Iadertina, br. 9, 2013., str. 99-110.
 • Punterska čakavština u Mirkovićevu Didu, Barbanski zapisi, sv. 2, Zbornik radova znanstvenoga skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Općina Barban, Barban, 2014., str. 215-228.
 • Mali glosar kuhinjskih romanizama u govoru Manjadvoraca, Barbanski zapisi, sv. 3, Zbornik radova znanstvenoga skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Općina Barban, Barban, 2015., str. 265-284.
 • Romanizmi u hreljićkoj spavaćoj sobi, Fluminensia, god. 28, br. 2, Rijeka, 2016., str. 27-38.
 • Lina Pliško, Romana Percan: Iz rakljanske frazeologije, Barbanski zapisi sv. 5, Zbornik radova znanstvenoga skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Općina Barban, Barban, 2017., str. 221-246.
 • Čakavština Bacaljine poezije, Domaća rič 12, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Domaća rič 12" održanoga 25. travnja 2015. u gradu Pagu, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Ogranak Matice hrvatske u Pagu, Pag-Zadar, 2017., str. 61-72.
 • Lina Pliško, Katarina Matanović: Iz fonologije Šegotića, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 9(2016), str. 123-134, Split, 2017.
 • Mjesni govor Kavrana u kontekstu sjeverozapadnih ližnjanskih govora, Hrvatski dijalektološki zbornik, 21(2017), str. 249-265.

 PRETHODNO PRIOPĆENJE

 • Romanizmi u leksemima za dom i posjed u jugozapadnome  istarskome ili štakavsko-čakavskome dijalektu, Čakavska rič, 1-2, 2009., god. 37, Split, str. 147-159.

 PREGLEDNI RAD

 • Hrvatsko-talijanski pojmovni rječnik u Appendinijevoj gramatici, Filologija, knj. 38-39, Zagreb, 2002., str. 155-160.

 STRUČNI RAD

 • Deklinacija imenica u gramatici Francesca Marije Appendinija, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 14. do 16.  studenoga 2002.,  knjiga 5, Filozofski fakultet, Rijeka 2004. str. 439–448.
 • Bibliografija članaka iz dijalektologije u časopisu «Istarski mozaik» i «Istra» od 1963. do 1993., Koper, Annales, 8 (1996), str. 271–274.
 • Jezične značajke Vitasovićeve zbirke pjesama Mravinac, u: Đermano Vitasović, Mravinac, KIT GRM, Pula, 2010., str. 83-87.
 • Jezične značajke zbirke pjesama Čerišnja Darije Rojnić, u: Darija Rojnić, Čerišnja, Udruga 50+ Veli Vrh Pula, Pula, 2016., str, 72-78.

NEKATEGORIZIRANI RAD

 • Lina Pliško, Samata Milotić Bančić: Jezik Stankovićeva Kratkoga nauka karstianskoga, Barbanski zapisi, sv. 1, Zbornik radova znnstvenoga skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Barban, 2013., str. 237-270.

 NATUKNICE U ISTARSKOJ ENCIKLOPEDIJI

Istarska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005.  ISBN 953-6036-83-5

 • Buzetski (gornjomiranski) dijalekt, str. 123.
 • Crnogorska štokavština Peroja, str. 149–150.
 • Čakavsko narječje u Istri, str. 153–154.
 • Hraste, Mate, str. 303–304.
 • Jugozapadni istarski ili štakavsko-čakavski dijalekt, str. 358.
 • Južnočakavski dijalekt ili ikavsko-čakavski dijalekt, str. 362.
 • Małecki Mieczysław,  str. 464.
 • Ribarić, Josip, str. 687–688.
 • Sjevernočakavski ili ekavskočakavski dijalekt, str. 727–728.
 • Srednjočakavski ili ikavsko-ekavski dijalekt, str. 743–744.

 Natuknice dostupne i na: www.istrapedia.hr