Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Irena Mikulaco, predavačica

 

Vrijeme konzultacija

Zimski semestar:

Utorkom  9:30 - 10:30

Ljetni semester:

Petkom 8:00 - 9:30

I. M. Ronjgova 1, I. kat

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Katedra za hrvatski jezik

Životopis

Irena Mikulaco diplomirala je ruski jezik i književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine s temom Russkie bardy na primere Bulata Šalvoviča Okudžavy: „Pesni delaet vremya“. Na poslijediplomskom je doktorskom studiju Humanističke znanosti, smjer Filologija na Sveučilištu u Zadru i priprema doktorat pod  naslovom "Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja" (obranila je sinopsis disertacije u lipnju 2014.).

Radi u zvanju predavačice na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za kroatistiku i na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje predaje ruski jezik i više kolegija vezanih uz govorništvo (Govorno izražavanje, Govor elektroničkih medija i Interpretativno čitanje).

Područja njezina znanstvena interesa su kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga jezika, terminologija, sociolingvistika, govorništvo i prijevod. Aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama (do sada na tridesetak) u Hrvatskoj i inozemstvu (Ruska Federacija, Bjelorusija, Poljska, Slovačka, Latvija, Španjolska, Njemačka, Austrija), bavi se istraživanjem i pisanjem znanstvenih radova te pismenim i usmenim prevođenjem (prevodila je za dva hrvatska i nekoliko stranih predsjednika, delegacija, ministarstava, međunarodnih organizacija i tvrtki, Županijsko i Općinsko državno odvjetništvo, Županijski i Općinski sud…).

Tečno se služi ruskim i engleskim jezikom, a funkcionalno talijanskim, njemačkim, francuskim i španjolskim jezikom.

Stručno usavršavanje

Stručno se usavršavala na Moskovskom državnom sveučilištu M. V. Lomonosov u više navrata i u Sankt Peterburgu te na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Pohađala je seminar „Korpusi kao terminološki i jezični materijali“, Zagreb (2013).

Profesionalno se usavršavala u Ruskoj Federaciji: sudjelovanje na Forumu MAPRYAL i VII. Skupštini Fonda Russkiy mir (VII Russkiy Mir Assembly) u Sankt Peterburgu (2013). IX. Skupština Fonda Russkiy mir, Suzdal' (2015.) 

Specijalizacija iz područja terminologije: International Terminology Summer School (TSS 2014), TermNet, Beč, Austrija, 14. - 18.07.2014.

Sudjelovala je na radionici u organizaciji Europske komisije "Translating Europe Workshop", Opatija, 19.03.2015.

Vanjska suradnica je časopisa „Vijenac“ Matice hrvatske i stalni sudski tumač za ruski jezik.

Predsjednica je HAPRYAL-a (Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti), individualna članica MAPRYAL-a (The international association of teachers of russian language and literature),  SLE (The Societas Linguistica Europea), Društva sudskih tumača i prevoditelja, EULITA, počasna članica Udruge za ruski jezik i kulturu i članica Matice hrvatske.

Bibliografija

Znanstveni radovi

1. Govorna komunikacija u izazovu suvremenih tehnologija. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog i stručnog skupa Šesti dani Mate Demarina: Novi komunikacijski izazovi u obrazovanju, str. 275 -281, ISBN 953-7191-04-4, Pula, 2006.

2. Деловой русский язык в международной и межкультурной коммуникации. Zbornik radova međunarodnog kongresa „Русский язык и литература в международном образовательном просранстве: современное состояние и перспективы“. Издательский дом «МИРС», II. svezak zbornika, str. 1025-1031, ISBN 978-5-91395-009-3, ISBN 978-5-91395-002-4, ISBN 978-5-91395-004-8, Sankt-Peterburg-Granada, 2007.

3. Ruski jezik u izmijenjenim geopolitičkim okolnostima. Časopis za slavensku filologiju „Riječ“, 16/2, 2010., str. 109-123, ISSN 1330-917X.

4. Терминологические сомнения в переводе юридической терминологии (сопоставление хорватского и русского языков). Zbornik radova drugog međunarodnog kongresa "Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы", II. svezak zbornika str. 1316 – 1320, ISBN: 978-84-8041-145-5, Granada, 2010.

5. Практические аспекты перевода юридической терминологии с русского на хорватский язык. Zbornik radova međunarodne znanstvene konferencije „Русский язык в России и в мире: актуальные проблемы изучения и преподавания“, Tversko državno sveučilište, Tver', Ruska Federacija, 2012. ISBN 978 5 7609 0773 8, str. 56-62.

6. Хорватские и русские фразеологизмы с компонентом riba/рыба. V. Jubilarna međunarodna znanstvena konferencija „Nacional'no-kul'turnyj komponent v tekste i jazyke“ posvećena prof. S.M. Prohorovoj. Minsk, Bjelorusija, Minskij gosudarstvennyj lingvističeskij universitet, Kafedra slavjanskih jazykov, 2013., str. 145-149, I. sv. УДК 81ʼ27; ББК 81.000; Н 35

7. Linguistic aspects of translating Russian legal terminology into Croatian language. Proceedings of the '19th European Symposium on Languages for Special Purposes: Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World', 2014., University of Vienna, Centre for Translation Studies, Vienna, ISBN: 978-3-200-03674-1

8. Преступление и наказание в хорватской и русской юридической терминологиию. 2015. XIII. kongres MAPRYAL, Granada, Španjolska. Međunarodni znanstveni i recenzirani zbornik radova u 15 sv.

9. Переводчик как оратор. 2015. U: "Перевод в меняющемся мире". Иванонский государствнный университет, Иваново, Российская Федерация.

10. Концепт "вины" в хорватской и русской юридической терминологии. Русистика и современность. В: 18-я Международная научная конференция. Сборник научных статей, с. 344-349. ISBN 978-9984-47-107-5. Рига, Латвия, Балтийская международная академия, 2016.

11. Юридический перевод и компетенции присяжных переводчиков - теория и практика в Хорватии. В: Acta rossica tyrnaviensis II. с. 403-409. ISBN 978-80-263-1039-6. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozoficka fakulta, Katedra rusistiky. Trnava, Slovačka, 2016.

Znanstveni rad u knjizi

Terminološki izazovi na početku 21. stoljeća (kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja). 2015. U. "Trends in Slavic Studies". (Eds.) Quero Gervilla E. F., Barros Garcia, B., Kopylova T. R. (Editorial URSS). Moskva: KRASAND.

Tiskani i recenzirani sažeci

1. Изучение русского языка в Хорватии. Zbornik sažetaka Trećeg međunarodnog kongresa istraživača ruskoga jezika: „Русский язык: исторические судьбы и современность“, str. 740-741, ISBN 978-5-317-01900-6. Moskva, MGU im. Lomonosovа, 2007.

2. Present state of the standard language in the Istrian region, Croatia. Zbornik sažetaka međunarodnog kongresa lingvista, AILA 2008. - the 15th World Congress of Applied Linguistics: „MULTILINGUALISM: Challenges and Opportunities“, str. 132, Essen, 2008.

3. Govorničke vještine javnoga nastupa. Knjiga sažetaka znanstvenog skupa asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli „Drugi asistentski dan“. Pula, 2010., str. 20, ISBN 978-953-7498-36-8

4. Usporedba govorne audiometrije s obzirom na liste riječi na standardnom hrvatskom jeziku i čakavskom narječju. Knjiga sažetaka 8. Međunarodnog znanstvenog skupa: Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima. Zagreb, 2012., str. 196, ISBN: 978-953-6418-71-8

5. Linguistic Aspects of Translating Russian Legal Terminology into Croatian Language. Knjiga sažetaka međunarodnog znanstvenog skupa: 19th European Symposium on Language for Special Purposes: LSP in a Multilingual, Transcultural World. Vienna, 2013., str. 75.

6. Terminološki izazovi na početku 21. stoljeća (kontrastivna analiza hrvatskoga ir uskoga pravnog nazivlja). 2014. Book of Abstract: "GranaSlavic2014".

7. Legal translation as terminology Challenge in the Croatian and Russian Context. 2015. Book of Abstract: '20th European Symposium on Languages for Special Purposes: Multilingualism in Specialized Communication: Challenges and Opportunities in the Digital Age', University of Vienna, Centre for Tranlation Studies.

8. The linguistic diversity of the Istrian peninsula in example of Youth Language. Book of Abstract: 8th International Conference on Youth Language 2016 Graz: Variation-Dynamics- Continuity. pp. 53-54. De Gruyter. Karl-Franzens-Universitaet Graz, Austria

 

 

Ostale znanstvene, nastavne i izvan nastavne aktivnosti

  • Angažirana je kao moderatorica na Dan Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na otvaranjima skupa „Dani Mate Demarina“ u Medulinu i u Puli i vodi promocije prvostupnika i diplomanata na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 2010. do danas.  
  • Angažirana je kao voditeljica ceremonije otvaranja Studentskog doma i restorana na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, 29.09.2015.  
  • Organizirala je i pripremila nastup studenata za večeri poezije za Dane Matice hrvatske u prosincu 2010., 2011. i 2012., 2013. , 2014., 2016. godine na hrvatskom i na ruskom jeziku te 22. listopada 2010. javno čitanje pjesama u organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Pula, „Čitajmo pod krošnjama“ povodom Mjeseca hrvatske knjige.
  • Organizirala je terensku nastavu na HRT-u, studio Pula. Posjet studenata radio i televizijskoj postaji, upoznavanje s radom u elektroničkim medijima, u okviru kolegija „Govor elektroničkih medija“, od 2013. do danas.  
  • Organiziranje lutkarske predstave na ruskom jeziku: bajka „Skazka o rybake i rybke“, A. S. Puškina, početkom lipnja, u povodu Puškinove obljetnice rođenja, obilježavanje Dana ruskoga jezika i kulture; lipanj od 2014. do danas.
  • Organiziranje ruske kulturne i gastro večeri, 24.06.2014.: čitanje ruske poezije, prikazivanje ruskoga filma, slušanje ruske glazbe i upoznavanje s ruskom kuhinjom. Zajedno sa studentima koji slušaju kolegij „Ruski jezik“ (sve grupe), od 2014. do danas.
  • Organizirala večer poezije u povodu 20. obljetnice Kroatistike u Puli, 12. lipnja 2015. (20 sudionika sadašnjih i bivših studenata te jedan štićenik Centra za inkluziju)
  • Organizirala je Dane ruskoga jezika i kulture, od 6. do 15. lipnja 2016. U sklopu programa: 6. lipnja: lutkarska predstava „Bajka o ribaru i ribici“; 14.06. Večer poezije i ruskih pisaca; 15.06. Kulturna večer uz ruski film i boršč; sudjelovali su studenti koji slušaju kolegij Ruski jezik, ali i svi zainteresirani
  • Organizirala je terensku nastavu, stručno usavršavanje ruskoga jezika u Centru „Zlatoust“, u Sankt-Peterburgu u Ruskoj Federaciji, za studente koji uče ruski jezik. Terenska nastava provedena je od 18. do 25. rujna 2016. godine prema planu i programu: 20 sati učenja ruskoga jezika u Centru „Zlatoust“ i ekskurzije i posjeti muzejima: Ermitaž, Ruski muzej i Državni muzej političke povijesti Rusije; posjet kazalištu: Aleksandrinski teatr: „Revizor“ (Gogolj) i folklornoj predstavi kazaškog ansambla „Bagatica“; posjet gradu Puškinu (ljetnoj rezidenciji carice Ekaterine II u Carskom selu ili Puškinu).

 

 

Irena Mikulaco, predavačica