Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Prof. dr. sc. Valnea Delbianco

E-adresa: vdelbianco(pri)unipu.hr

Konzultacije u vrijeme ispitnih rokova: utorkom od 10:00 do 12:00.

ŽIVOTOPIS

Rođena je 1954. u Labinu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Puli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za talijanistiku i Odsjeku za jugoslavistiku, 1979. godine. Kraće je vrijeme radila kao nastavnica te više od desetljeća kao novinarka i komentatorica Hrvatske televizije.

Poslijediplomski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala 1995. godine obranivši rad Hrvatska književnost u Italiji (primjeri iz 20. stoljeća). Doktorski rad naslova Arturo Cronia (1896. – 1967.) utemeljitelj slavističkih i kroatističkih studija u Italiji obranila je na istom Fakultetu 2002. godine pod mentorstvom akademika Josipa Bratulića.

Od 1997. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku, Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje predaje kolegije iz starije hrvatske književnosti na dodiplomskom i diplomskom studiju (Hrvatska renesansna književnost, Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost, Hrvatska renesansna drama, Srednjovjekovna hrvatska drama, Hrvatski petrarkizam, Hrvatski barokni teatar). Godine 2003. izabrana je za docenta, 2009. za izvanrednoga profesora, a 2015. za redovitoga profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika. Upisana je u registar istraživača u znanstvenoistraživačkom zvanju znanstvenoga savjetnika (mat. broj 223101).

Kao istraživačica suradnica sudjeluje u radu znanstvenoistraživačkoga projekta Filozofskoga fakulteta u Zagrebu "Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi", voditeljice prof. dr. sc. Sanje Roić.

U svojim znanstvenim radovima bavi se temama vezanima uz razdoblje hrvatskoga ranonovovjekovlja, s naglaskom na hrvatsko-talijanske književne i kulturne doticaje. Radove izlaže na međunarodnim i domaćim skupovima u zemlji i inozemstvu (Pula, Osijek, Zadar, Varaždin, Rijeka, Split, Gorizia, Opatija, Bari, Pariz, Zagreb, Novi Sad, Trst).

Recenzirala je tridesetak radova u časopisima: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Fluminensia, Croatica et Slavica Iardetina, Anafora, Crkva u svijetu, Vjesnik istarskog arhiva, Tabula, Metodički obzori te zbornicima radova s međunarodnih skupova: Zborniku o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom i Zborniku o Ivi Frangešu. Članica je uredništva časopisa Tabula i Metodički obzori.

U dva mandata, od 2011. do 2015., bila je pročelnicom Odjela za humanističke znanosti (sada Filozofskoga fakulteta).

Članica je Matice hrvatske i Istarskoga ogranka Društva hrvatskih književnika.

 

BIBLIOGRAFIJA

A) ZNANSTVENE KNJIGE

1. (u koautorstvu sa Sanjom Roić) Razumjeti drugoga : Kroatističke i talijanističke teme, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2014., 319 str.

2. Talijanski kroatist Arturo Cronia (Zadar 1896 – Padova 1967), Biblioteka znanstvenih djela; 140, Književni krug, Split, 2004., 259 str.

B) SVEUČILIŠNI UDŽBENIK NA MREŽNIM STRANICAMA        

(u koautorstvu sa Sanjom Roić) Il viaggio adriatico nella letteratura rinascimentale croata, (Putovanje Jadranom u hrvatskoj renesansnoj književnosti), Međunarodni međusveučilišni centar za studije o jadranskom putovanju, Odsjek talijanistike Sveučilišta u Bariju, 2008., 23. str. Recenzenti: Prof. Giovanna Scianatico i Prof. Raffaele Ruggiero.

Dostupno na: www.viaggioadriatico.it

C) ZNANSTVENI RADOVI – POGLAVLJA U KNJIZI

1. Ivo Frangeš i hrvatska talijanistika // Hrvatski književni povjesničari, sv. 13. Zbornik o Ivi Frangešu / Maštrović,Tihomil (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013., 235 244.

2. Učena Puljanka Philippa Lazea // Cronotopi slavi / Di Giacomo Lazarević, Persida ; Roić, Sanja (ur.), Firenze : Firenze University press, 2013., 25 34.

3. (u koautorstvu s Dubravkom Dulibić-Paljar) Stranci u dubrovačkoj komediji 17. stoljeća // Zbornik radova. Knj. 2. / Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Susret kultura“, 1. decembar 2011; [organizator] Filozofski fakultet, Novi Sad; / Ljiljana Subotić, Ivana Živančević-Sekeruš (ur.). Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013.,  1015 1022.

4. Pitanje izvora i izvornosti u Čalinoj interpretaciji, Hrvatsko-talijanski književni odnosi. Zbornik 10. // Stil i izvornost / Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Franu Čalu (1927-1993), Husić, Snježana ; Roić, Sanja (ur.), Zagreb : FF press, 2010.,  231 – 242.

5. Znanstveni prinos talijanskoga slavista Cire Gianellija // Knjige poštujući, knjigama poštovan // Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu (Znanstveni kolokvij održan je u Zagrebu 20. veljače 2009.), Dukić, Davor; Žagar, Mateo (ur.), Zagreb : Matica hrvatska, 2010., 483 – 495.

6. (u koautorstvu sa Sanjom Roić) Problemi prijevoda renesansnoga teksta: Dundo Maroje na talijanskom // Marin Držić, svjetionik dubrovačke renesanse /Zbornik radova s međunarodnoga skupa (Pariz, 23-25. listopada 2008.) / Anđelković, Sava ; Thomas, Paul-Louis (ur.), Zagreb : Disput, 2009., 175 – 196.

7. Dalla Fortuna di Držić alla Ruota della fortuna di Gundulić // Contesti adriatici, Studi di italianistica comparata, Aracne, Roma, 2008., 49 – 67. 

8. (u koautorstvu sa Sanjom Roić) I viaggi adriatici di Petar Hektorović (Pietro Hettoreo): Pescare e narrare // Questioni odeporiche. Modelli e momenti del viaggio adriatico, ur. Scianatico, Giovanna; Ruggiero, Raffaele, Palomar, Bari, 2007., 219 – 233.

9. Arturo Cronia i poznavanje slavenskog svijeta u Italiji, Hrvatsko-talijanski književni odnosi / uredio Mate Zorić. - Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002., (Zbornici / izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), knj. 8., 2002., 319 – 334.

D) ZNANSTVENI RADOVI U ČASOPISIMA S MEĐUNARODNOM RECENZIJOM

1. Danteova Božanstvena komedija u čakavskom prijevodu // Književna smotra 169-170 (3-4) (2013); 131 139.

2. (u koautorstvu sa Sanjom Roić)  Istarski i riječki autori o odlasku i ostanku: književnost ili memorijalistika?, Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 167, Zagreb 2013.; 115 – 121.    

3. Ilirska SapfoPhilippa Lazea (1546. – 1576.), Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 163, Zagreb 2012; 113 – 121.

4. Prvi talijanski prijevod Držićeva Skupa // Književna smotra, god. XLII/2010, 155 (1), Zagreb, 2010., 123 – 130.

5. Biblijske žene u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do renesanse, Narodna umjetnost, Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku Zagreb, 43/2, Zagreb, 2006., 135 – 148.

E) ZNANSTVENI RADOVI U ZBORNICIMA RADOVA MEĐUNARODNIH SKUPOVA

1.   Kukuljević i nezaboravljena Istra // Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Varaždin / Varaždinske Toplice, 15.–17. travnja 2010., Hrvatski književni povjesničari, sv. 12., Maštrović, Tihomil (ur.), Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011., 269 – 283.

2.   (u koautorstvu sa Sanjom Roić) Preko Kvarnera na apeninski poluotok. Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku, MEĐUNARODNI znanstveni skup Riječki filološki dani (2008.), Zbornik radova, knjiga VIII, Rijeka, 2010., 33 – 47.

3.  Šime Ljubić u talijanskoj leksikografiji // Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa, Zadar, 3. listopada 2007., Stari Grad (o. Hvar), 4.-6. listopada 2007., Hrvatski književni povjesničari, sv. 11., Maštrović, Tihomil (ur.), Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu,  2009., 125 – 136.

4.  Arturo Cronia o hrvatskom petrarkizmu, MEĐUNARODNI simpozij "Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti" (2004 ; Split), Zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu/ uredili B. Lučin i M. Tomasović, Književni krug, Split, 2006., 501 – 510.

5.  Jesu li samoprijevodi nova djela ili ipak prijevodi izvornog teksta?, HRVATSKO-talijanski književni odnosi / uredio Mate Zorić. – Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zbornik 9 / uredila Sanja Roić. – Zagreb 2005., 241 – 247.

6.  Najstariji hrvatski rukopisi u filološkim istraživanjima talijanskog slavista Artura Cronie, MEĐUNARODNI znanstveni skup Riječki filološki dani (2002.), Zbornik radova, knjiga 5, Rijeka 2004., 121 – 128.

7.  Kroatističke teme u talijanskoj slavistici (1940-1990), Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 9. do 11. studenog 2000., knjiga IV, Filozofski fakultet, Rijeka 2002., 89 – 94.  

8.  Miroslava Krležu - najprevođenijeg ovostoljetnog hrvatskog autora - Talijani otkrivaju među posljednjima u Europi, Hrvatski slavistički kongres (2; 1999; Osijek) // Zbornik radova / Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek, od 14. do 18. rujna 1999.; uredile Dubravka Sesar, Ivana Vidović Bolt. - Zagreb: Hrvatsko filološko društvo: Filozofski fakultet, 2001., 115 – 120.

9.  Recepcija hrvatske književnosti XX. stoljeća u Italiji, Hrvatski slavistički kongres (1;1995; Pula); Prvi hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Damjanović]. - Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1997 – 1999., 3. sv.; 7 – 10.

10.  Prijevodi i odjeci hrvatske književnost 20. stoljeća u Italiji, Atti del Convegno internazionale sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana // Zbornik radova s Međunarodnog skupa o hrvatsko-talijanskom i talijansko-hrvatskom književnom prevođenju: Zagreb 25. i 26. studenoga 1994. / uredile Morana Čale Knežević…[et al.]; (prijevodi Sandra Paić… [et al.] ) - Zagreb: Istituto Italiano di Cultura: Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, 1996., str. 57 – 64.

F) ZNANSTVENI RAD U DOMAĆEM ČASOPISU

Strah i grijeh u religioznoj lirici Mavra Vetranovića, Dubrovnik, Časopis za književnost i znanost, god. XIX., br. 4., 2008., 292 –303.

G) PRIJEVOD KNJIGE

(u koautorstvu s Lorettom Gropuzzo) Kažuni, kamena zdanja i krajolici središnje i južne Istre: inventar za povijesno pamćenje,  priredio Luciano Lago; autori tekstova Carlo Donato ... [et al.]. - I. izd. na hrvatskom jeziku djela Le casite / [gl. ur. Elmo Cvek], "C.A.S.H.", Pula, 1996., 399 str.

H) STRUČNI RADOVI

1. Arturo Cronia, // Leksikon Marina Držića / Slobodan P. Novak et al. (ur.). Zagreb :  Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009., 113 –114.

2. Hrvatsko-talijanske polemike // Leksikon Marina Držića / Slobodan P. Novak et al. (ur.). Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009., 318-320.

3. Od Držićeve Fortune do Gundulićeva kola od sreće, Književna smotra, god. XXXIX/2007., broj 146 (4), Zagreb, 2007., 123 – 129.

4. Tin Ujević i Talijani, Mogućnosti, 10–11, Književni krug, Split 1989., 1102 – 1113.

Lista radova iz CROSBI bibliografije.